{سفارش با موفقیت ثبت شد}

[به زودی حساب شما شارژ میگردد] 

1403/02/03 19:57

کد رهگیری: {transaction_id}

شناسه: {شناسه(ID):6}

مقدار سکه: {مقدار سکه:9}

تعداد سکه: {تعداد مقدار سکه را مشخص کنید:10}

از طرف: {نام و نام خانوادگی (نام):3.3}